Välkommen till Norra Grundsund!


Det pittoreska kustsamhället Norra Grundsund ligger längst ut på Lysehalvön i Lysekils kommun. Söderut har vi Gullmarsfjorden och norr ut ligger Brofjorden. För småbåtshamnen och kringliggande hamnområden ansvarar N:a Grundsunds Hamn- och båtförening. I föreningens regi finns idag ca 115 båtplatser.


TÄNK PÅ när du kommer hit som besökare:

Att planen som används som parkering under sommaren och båtuppläggning höst/vinter/vår efter den 16 augusti är avsedd för båtuppläggning. Parkera din bil på Blixten eller på grusplanen innan bron.

Om Norra Grundsunds hamn

Hamnen är och har väl alltid varit samlingsplatsen i N Grundsund. Under stenhuggeriepoken skeppades sten från kajerna och under sillperioden landades massor av sill.


N Grundsund har aldrig haft nämnvärd betydelse i fraktfarten, utan det var främst på Stora och Lilla Kornö som dåtidens fraktskutor hade hemmahamn. Sista skutan, i den lilla fraktfart som fanns i N Grundsund, var svartmålade träskutan "Bruno". Den låg förtöjd, som ett slags signum för N Grundsund, i hamnen från 1960 till 1977 då resterna sänktes på insidan av Bockholmen.


Yrkesfiske bedrevs med N Grundsund som utgångspunkt fram till mitten av 1930-talet. Men till skillnad från många andra bohusländska kustbyar har N Grundsund numera och sedan mitten av 1980-talet ett par riktiga fiskebåtar, vilka yrkesmässigt fiskar bl a kräfta, hummer och skarpsill. Riktiga fiskebåtar och rejäla, moderna sjöbodar bidrar till hamnens karaktär.


I slutet av september domineras hamn såväl som personliga möten av hummerfisket. Hamnen är en levande hamn också under vinterhalvåret.

Källa: Folke Sandberg, Hus, bygd och människor i N Grundsund, 

Båtplatser

För medlemmar med båtplats är det obligatoriskt att också vara medlem i Båtplatssektionen. Årlig medlemsavgift är 550 kronor. Därutöver utgår årliga avgifter för bryggplats, eventuell uppläggningsplats och andra tjänster. 


Föreningen disponerar ca 115 båtplatser. Platserna fördelas på fem bryggor. Från och med våren 2021 finns fyra flytbryggor med y-bommar samt en fast pålad brygga. Därutöver finns några platser på mindre äldre bryggor.  


Kommunmedlem har företräde i båtplatskön. Kommunmedlem är person som är mantalsskriven eller äger fastighet i Lysekils kommun.   


Länkar:
Ansökan om båtplats/kö 

Hamnkarta 

Kort om samhället Norra Grundsund

Det har bott folk i N:a Grundsund åtminstone sedan början av 1700-talet. Intill slutet av 1800-talet var N:a Grundsund ett litet fiskarsamhälle och bebyggelsen bestod av mindre torp. Byn hade kanske även betydelse som replipunkt för boende på Saltö, som på den tiden hade större befolkning än N:a Grundsund. 


När stenhuggeriet kom någon gång runt sekelskiftet 1800/1900 ökade befolkning och bebyggelse.


Under sillperioden, cirka 1890 till 1905, drevs oljefabrik och trankokeri på Blixten och i Spjösvik. När sillperioden tog slut gjordes fabriken på Blixten om till snickerifabrik. Fabriken  gick i konkurs redan 1915. Den höga fabriksskorstenen, som man ser på gamla foton, sköts ner 1929. Långt in på 1970-talet nyttjades Blixten som dansbana. Nu är Blixten förvisad till bilparkering och båtuppläggning.


Bebyggelsen i själva samhället består idag av cirka tjugo hus. Det äldsta är troligen byggt runt 1855-60. Många av husen byggdes i början av 1900-talet. Första"stora" huset i N Grundsund, Schillerska huset, byggdes runt 1790 vid Evertsvik, men det revs runt 1925. 


Runt utanför själva byn finns gott om fritidshus, varav en del är upprustade gamla fiskar- och torparstugor. Några hundra meter upp utmed vägen mot Lysekil finner vi Spjösvik, som har ungefär lika många hus som N:a Grundsund. 


källa:Folke Sandberg, Hus, byggd och människor i N Grundsund

Om Norra Grundsunds Hamn- och Båtförening

Sedan januari 2015 har föreningen arrendeavtal med Lysekils kommun, vilket innebär att föreningen ansvarar för driften i N:a Grundsunds småbåtshamn. Avtalet innefattar bryggor och kringliggande landområden. 


Hamnföreningen bildades redan 1973 som ideell allmännyttig förening. Inför övertagande av hamndriften reviderades stadgan samtidigt som namnet ändrades till Hamn- och båtförening. Stadgar och ordningsföreskrifter finner du längre ner på sidan.


Föreningen är öppen för alla. Vill du bli medlem sänder du e-post till info@ngrundsundhamn.se. Medlemsavgiften är 100 kr/år (2024). Uppge namn, adress, e-post och telnummer. 


Föreningen har två betongbryggor (från 2016 respektive 2021) och två mindre pontonbryggor på hamnens södra sida samt en fast pålad träbrygga. Totalt finns i småbåtshamnen ca 115 bryggplatser. 


För medlemmar med båtplats är det obligatoriskt att också vara medlem i föreningens Båtplatssektion. 


Länkar:

Stadgar

Ordningsföreskrifter